Voorwaarden

Algemene voorwaarden (met juridische informatie) vanConcept4Pro samenleving voor digitale oplossingen mbH

 

  1. reikwijdte

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die klanten (consumenten of ondernemers) met ons (Concept4Pro samenleving voor digitale oplossingen mbH, Meisenstraße 96, 33607 Bielefeld, telefoon +49 0521 - 299 72 42, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Bielefeld onder HRB 42272) via onze onlineshop top-shelf.de. 

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit uitoefent.

 

1.2 Indien de klant een ondernemer is, geldt het volgende: Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, ook al spreken wij deze niet uitdrukkelijk tegen.

 

  1.       Sluiting van het contract, sluiting van het contract, contracttaal en opslag van contracttekst

 

2.1 De presentatie van ons assortiment in de onlineshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende onlinecatalogus.

 

2.2 De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in de beschrijving van het betreffende product en op de overzichtspagina van de bestelling. 

 

2.3 Het contract komt als volgt tot stand: 

De klant heeft de mogelijkheid om een artikel in de winkelwagen te plaatsen door op "In winkelwagen" te klikken. De inhoud van de winkelwagen kan op elk moment worden opgevraagd en bewerkt. De klant kan geselecteerde items verwijderen, het geselecteerde aantal items verminderen of nieuwe items toevoegen. Als de klant geïnteresseerd is om te kopen, moet hij op "Afrekenen" of "Afrekenen met PayPal" klikken. De klant kan een klantaccount aanmaken of bestellen als "gast". Voer vervolgens de persoonlijke gegevens voor de bestelling in en kies de betaalmethode. De bestelgegevens worden vóór de aankoop weergegeven op een besteloverzichtspagina.

Als de klant de betaalmethode PayPal Plus of een ander direct betalingssysteem (bijvoorbeeld Sofortüberweisung van Klarna) kiest, wordt hij doorgestuurd naar de website van de betreffende aanbieder, waar hij de betalingsopdracht zal bevestigen. Na het invoeren van de gegevens kan de klant worden teruggeleid naar de besteloverzichtspagina.

Alvorens op de knop "Kopen" te klikken, heeft de klant de mogelijkheid om zijn gegevens te controleren en te wijzigen. Het aankoopproces kan op elk moment worden geannuleerd door het browservenster te sluiten.

Door op "Kopen" te klikken, voltooit de klant het aankoopproces.

 

2.4 Door op de knop "Kopen" te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling voor de artikelen in de winkelwagen. De bestelling wordt onmiddellijk geaccepteerd nadat deze via een geautomatiseerde e-mail is verzonden. Met deze e-mailbevestiging is de aankoop gedaan.

 

2.5 Als we de klant op zijn verzoek een bindend aanbod in tekstvorm doen om een aanbieding te maken, kan hij deze binnen 7 dagen accepteren. De klant kan de ontvangen contractgegevens afdrukken of elektronisch opslaan. 

 

2.6 De contracttaal is Duits.

 

2.7 We slaan niet de volledige tekst van het contract op. De bestelgegevens en de algemene voorwaarden met de juridische informatie worden na ontvangst van de bestelling per e-mail naar de klant gestuurd. De klant kan de algemene voorwaarden ook afdrukken voordat de bestelling wordt verzonden via het online winkelwagentjessysteem met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Als de klant een klantaccount heeft aangemaakt, kan hij zijn eerdere bestellingen in zijn klantaccount bekijken. 

 

  1. Prijzen, verzendkosten, betalingsvoorwaarden en elektronische facturering

 

3.1 De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. 

 

3.2 De gemaakte verzendkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht, tenzij franco levering is beloofd. De berekening van verzend- of vrachtkosten is gebaseerd op een vast tarief, kilometer en volume. De verzendkosten zijn op onze website op te vragen met de knop "Verzendinformatie" en worden apart getoond tijdens het bestelproces. 

 

3.3 We bieden verschillende betaalmethoden aan, zoals vooruitbetaling, PayPal Plus (verschillende betaalmethoden zoals PayPal-services) en Sofort Überweisung van Klarna. De beschikbare betaalmethoden worden op onze website getoond onder de knop "Betaalmethoden". We behouden ons het recht voor om op geen enkel moment alle betaalmethoden aan te bieden; we behouden ons ook het recht voor om betaalmethoden te beperken afhankelijk van een uitgevoerde kredietcontrole.

 

3.4 Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betaalmethoden, geldt het volgende: Als de betaalmethode vooruitbetaling is, zullen we de goederen pas na ontvangst van de betaling naar de klant verzenden. De creditcardrekening van de klant wordt gedebiteerd wanneer we de bestelling ontvangen.

 

3.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten zoals Douanerechten, belastingen zoals omzetbelasting bij invoer of geldovermakingskosten (overdrachts- of wisselkoerskosten) voor de betaling van factuurbedragen zijn voor rekening van de klant.

 

3.6 De klant gaat akkoord met de verzending van facturen in elektronische vorm (bijvoorbeeld als pdf-document per e-mail).

 

  1. leveringsvoorwaarden

 

4.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder de knop "Service"> "Levering" op onze website.

 

4.2 Wij kunnen - onverminderd onze rechten op verzuim van de klant - van de klant een verlenging van de leveringstermijnen of een uitstel van de leveringstermijnen eisen met de periode waarin de klant zijn contractuele verplichtingen om met ons samen te werken niet nakomt.

 

4.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor een onmogelijkheid tot levering of voor vertragingen in de levering, voor zover deze worden veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment van het sluiten van het contract (bijv. Operationele storingen, moeilijkheden bij de aankoop van materiaal of energie, vertragingen bij het vervoer en officiële maatregelen) die wij zijn niet verantwoordelijk. Bij tijdelijke belemmeringen worden de levertijden verlengd of worden de levertijden uitgesteld met de periode van de belemmering plus een redelijke opstartperiode.

 

4.4 Indien gebeurtenissen in de zin van het hiervoor genoemde lid de levering voor ons beduidend moeilijker of onmogelijk maken en de hinder niet alleen van tijdelijke duur is, hebben wij het recht om ons uit de overeenkomst terug te trekken.

 

4.5 Indien de klant ondernemer is, gaat het risico over op de klant met de overhandiging van het afleverartikel (waarbij het begin van het laadproces bepalend is) aan de voor de uitvoering van de verzending aangewezen expediteur, vervoerder of andere derde.

 

4.6 Als de klant een consument is, betekent een gebrek aan levering door onze leverancier, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, dat we niet zelf hoeven te leveren als we de goederen al hebben besteld voor het sluiten van de overeenkomst. Indien de klant geen consument is, geldt het volgende: Een niet-levering door onze leverancier, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, betekent dat wij zelf niet hoeven te leveren. De klant wordt onmiddellijk geïnformeerd. In deze gevallen hebben we het recht om ons uit het contract te herroepen. Reeds gedane betalingen worden direct terugbetaald.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 Wij behouden ons het eigendom voor totdat de koopprijs van de goederen volledig is betaald.

 

5.2 In het geval van ondernemers gaat het eigendom pas over op de klant als hij al zijn verplichtingen (inclusief eventuele nevenvorderingen) uit onze leveringen heeft afbetaald.

 

5.3 Voor ondernemers gelden ook de volgende bepalingen: 

a.) De klant heeft het recht om de gereserveerde goederen en ander gebruik van de gereserveerde goederen door te verkopen (bijv. aansluiting, verwerking, installatie in een gebouw) in de normale bedrijfsvoering, als zijn klant de overdracht van de claim niet van de doorverkoop heeft uitgesloten.


b.) Alle vorderingen tegen derden die voortvloeien uit de wederverkoop en ander gebruik van de voorbehouden goederen (bijv. aansluiting, verwerking, installatie in een gebouw) worden door de klant bij voorbaat gedragen ter hoogte van de respectievelijke factuurwaarde (inclusief btw) aan ons. Indien de geleverde goederen vermengd of gecombineerd zijn met andere zaken, draagt de klant ons de (mede) eigendom van het resulterende artikel over in de verhouding tussen de factuurwaarde van de voorbehouden goederen en de factuurwaarde van de overige gebruikte goederen.


c.) De klant blijft bevoegd om de vorderingen ook na de overdracht te innen. In geval van betalingsachterstand, surseance van betaling, aanvraag of opening van een insolventieprocedure of andere financiële ineenstorting van de klant, kunnen wij de machtiging tot incasso intrekken. Op verzoek moet de klant ons op de hoogte brengen van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle informatie verstrekken die nodig is voor de incasso, de bijbehorende documenten overhandigen en de debiteuren op de hoogte brengen van de overdracht. Wij hebben het recht de debiteuren van de klant op de hoogte te stellen van de opdracht en hen te vragen ons te betalen.

 

  1. Garanties en garanties

 

6.1 De wettelijke garantierechten bestaan, tenzij hieronder anders overeengekomen.

 

6.2 De garantietermijn voor eventuele gebreken bedraagt één jaar vanaf levering van de goederen, mits de klant ondernemer is.

 

6.3 Bovenstaande verkorting van de termijn is niet van toepassing op verwijtbaar veroorzaakte schade aan ons toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en schade veroorzaakt opzettelijk of door grove nalatigheid, in het geval van frauduleuze verhulling van een gebrek, in het geval van zaken die worden gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun normaal gebruik en zijn gebrekkigheid hebben veroorzaakt of in het geval van wettelijke regresrechten die bestaan in verband met vorderingen wegens gebreken tegen ons.

 

6.4 Bovendien blijven aanspraken op gebreken volgens andere dwingende wettelijke bepalingen onaangetast.

 

6.5 Garanties worden alleen als geaccepteerd beschouwd indien wij de garantie uitdrukkelijk schriftelijk hebben verklaard. Wij hebben geen garanties geïnitieerd die onze leveranciers geven in garantieverklaringen, relevante advertenties of andere productdocumenten. Ze binden alleen de leverancier die deze garantie aanvaardt.

 

  1. aansprakelijkheid

 

7.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden of onze plaatsvervangende agenten opzettelijk of grove nalatigheid. Hetzelfde geldt in geval van verwijtbaar letsel aan leven, ledematen en gezondheid of volgens de Productaansprakelijkheidswet of andere dwingende wettelijke bepalingen.

 

7.2 Als schade is veroorzaakt door lichte nalatigheid, zijn wij alleen aansprakelijk voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen), waarbij onze aansprakelijkheid beperkt is tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij er tegelijkertijd een ander geval is volgens paragraaf 7.1 of andere dwingende bepalingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen op grond waarvan het contract net is gesloten en waarop de respectieve contractpartner gewoon kon vertrouwen.

 

7.3 Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

 

  1. Herroepingsrecht

Consumenten hebben het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in het annuleringsbeleid. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

 

  1. arbitrage

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, die u kunt vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Vind. 

Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

  1. Slotbepaling

 

10.1 Wij hebben het recht om derden de opdracht te geven de benodigde diensten te verlenen (“onderaannemers”).

 

10.2 Als de klant een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen ons en de klant onze vestigingsplaats.

 

10.3 De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.

 

Met ingang van oktober 2019